Advies nodig? Bel: 0591 - 745 095 (09u00 tot 17u00)
0
Winkelwagen
€ 0,00

Welkom tekst


ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN

SOLARSUNROOFS, WARMTELOKET en LAADPAALLOKET

KANTOORHOUDENDE TE

MAGELHAENSTRAAT 2 7825 VK EMMEN

Inhoudsopgave
1. Algemeen
2. Aanbod en overeenkomst
3. Wijzigingen en meerwerk
4. Termijnen, levering en levertijd
5. Installatie
6. Prijzen, tarieven en facturering
7. Eigendomsvoorbehoud van verkoper
8 . Overmacht
9. Intellectuele eigendomsrechten
10. Betaling
11. Monsters en modellen
12. Klachten en retouren
13. Servicewerkzaamheden
14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
15. Risico-overgang
16. Opschorting en ontbinding
17. Hoofdelijkheid
18. Garantie
19. Retentierecht
20. Toepasselijk recht en geschillenregeling
21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 
 1. Algemeen
1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:

J de Jonge handelend onder de naam Solarsunroofs.nl, Warmteloket en Laadpaalloket;
Magelheanstraat 2 7825VK Emmen
0591745095 openingstijden: van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 16.00
info@solarsunroofs.nl, info@warmteloket.nl, info@laadpaalloket.nl 
KvK-nummer: 54527511
Btw-identificatienummer: NL001401330B43

Koper:
Degene met wie Solarsunroofs, Warmteloket, Laadpaalloket een overeenkomst heeft gesloten;

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van
verkoper alsmede op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper
1.3       Verkoper wijst uitdrukkelijk eventueel door de koper van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de koper naar dergelijke (algemene) voorwaarden. Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de koper dient uitdrukkelijk schriftelijk met verkoper te worden overeengekomen.
1.4       Mochten (algemene) voorwaarden van de koper toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van verkoper.
1.5       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
 1. Aanbod en overeenkomst
2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht dit aanbod binnen 5 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de koper te herroepen.
2.2       Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens die verkoper verstrekt, zijn voor verkoper niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld.
2.3       Een overeenkomst tussen verkoper en de koper komt eerst tot stand nadat verkoper de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
2.4       Indien de koper aan verkoper voor aanvang van de overeenkomst een tekening heeft verstrekt, zal deze tekening voor verkoper als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 
 1. Wijzigingen en meerwerk
  1. Door de koper, na het verstrekken van de opdracht respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met verkoper, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de koper schriftelijk aan verkoper worden gemeld, vóórdat verkoper een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst nadat verkoper deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de koper gewenste wijzigingen naar het oordeel van verkoper een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is verkoper gerechtigd op deze grond de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van koper.
  2. Indien verkoper de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de koper verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan verkoper te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de koper ter zake van de met verkoper gesloten overeenkomst.
  3. Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door verkoper opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. Verkoper is ter zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens koper.
  4. Indien verkoper voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de koper. Verkoper zal de
koper daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst alsmede van aan het meerwerk verbonden kosten.
3.5       Indien de koper niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van verkoper heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de koper geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de koper verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan verkoper te voldoen.

4. Termijnen, levering en levertijd
 
  1. De door verkoper in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de
koper opgegeven termijnen/ levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
4.2       Indien, buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen, de uitvoering van de overeenkomst door verkoper niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal verkoper de koper zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd. Verkoper is in dit verband tevens gerechtigd de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.
4.3       Indien enige door verkoper opgegeven termijn wordt overschreden, is verkoper ter zake eerst in verzuim nadat de koper verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en verkoper een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de koper te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
4.4       De koper is verplicht op het eerste verzoek van verkoper nauwkeurig aan te geven
wanneer en waar de door verkoper te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De koper is verplicht alle door verkoper met het oog op verzending van de zaken samenhangende in formatie te verstrekken. Indien de koper geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van verkoper als plaats van aflevering.
4.5       Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de koper alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.
4.6       Bij leveringen in massa, behoudt verkoper zich, bij uitvoering van de bestellingen, het recht voor tot 5% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheden.
4.7       Annuleringen zijn uitsluitend geldig, indien schriftelijk gedaan, uiterlijk 36 uur voor aflevering, mits het standaard voorraadmateriaal betreft.
4.8       Speciaal bestelde goederen, zijnde niet standaard voorraadartikelen, kunnen niet meer geannuleerd worden nadat zij geproduceerd zijn dan wel geladen bij de betreffende fabrikant.

5          Installatie
5.1       Het product wordt door verkoper of door verkoper ingeschakelde derden geïnstalleerd en aangesloten.
5.2       De koper is jegens verkoper verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling/installatie van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat. 
5.3       Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: 
a) het personeel van verkoper c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien verkoper dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld. 
b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. 
c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. 
d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. 
e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. 
f) voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat verkoper tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.
5.4       De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van verkoper of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege verkoper geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper verkoper hiervan tijdig in kennis te stellen.
5.5       Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper. 
5.6       Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht. 
5.7.      Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie danwel andere onvoorziene omstandigheden toch schade ontstaat, kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
5.8       Indien een haard of kachel aangesloten moet worden op een bestaand
rookkanaal is verkoper niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het goed functioneren daarvan.
5.9       Schouwen en (pijp)materiaal worden beschouwd als bouwmaterialen en zijn niet altijd voorzien van een handleiding omdat uitgegaan wordt van installatie door een deskundige. Voor breuk of schade als gevolg van ondeskundige of Doe Het Zelf (DHZ)-installatie kan verkoper derhalve niet aansprakelijk gesteld worden.
5.10     Voorschouwen en plateaus die door verkoper geplaatst zijn geldt een garantietermijn van 12 maanden na oplevering aangezien na deze periode niet meer vastgesteld kan worden wat de oorzaak van evt. schade/breuk is.
5.11     Koper dient er voor zorg te dragen dat (kwetsbare) vloeren en wanden in de omgeving van de werkzaamheden afgedekt zijn. Tevens dient het pad hier naar toe vrijgemaakt te zijn voordat medewerker(s) van verkoper arriveren. Indien schade ontstaat door het onvoldoende beschermen van de omgeving kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
5.12     Verkoper spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Verkoper is niet aansprakelijk 
voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren. 
5.13     Verkoper zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren. 

6          Prijzen, tarieven en facturering
6.1       Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de door verkoper opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte / prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
6.2       Verkoper levert franco vanaf € 400,-. Ter zake overeenkomsten van minder dan €400,- heeft verkoper het recht vrachtkosten in rekening te brengen. Verkoper heeft voorts het recht emballage en andere transportmiddelen in rekening te brengen. Indien de koper de zaken ter zake waarvan verkoper de kosten inzake emballages en transportmiddelen in rekening heeft gebracht, op haar eigen kosten aan verkoper retourneert, zal verkoper de koper voor deze kosten crediteren.
6.3       Verkoper heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte danwel de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper in rekening te brengen.
6.4       Indien sprake is van deelleveranties is verkoper gerechtigd ter zake van iedere
deelleverantie afzonderlijk te factureren.
6.5       Reclames m.b.t. de inhoud van de factuur dienen schriftelijk en gedocumenteerd te worden ingediend uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

7          Eigendomsvoorbehoud van verkoper
7.1       De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat de koper heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper uit hoofde van enige met verkoper gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
7.2       Zolang de koper nog geen eigenaar van de zaken is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te verpanden of met enig ander recht te bezwaren, of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen
7.3       De koper is verplicht voor zorgvuldige bewaring zorg te dragen en heeft niet het recht aan derden af te staan, in pand te geven of met enig ander recht te bezwaren, of anderszins tot zekerheid te stellen dan wel aan het verhaal van de verkoper te onttrekken totdat koper zijn volledige betalingsverplichting heeft voldaan.
7.4       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.5       Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder punt 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
7.6       Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
8          Overmacht
8.1       Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot dergelijke oorzaken worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend:
 • overmatig ziekteverzuim van personeel van verkoper;
 • storing in de energie of materiaalaanvoer;
 • transportmoeilijkheden;
 • brand, explosies, molest, oorlogen;
 • overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst;
 • tekortkomingen van derden (waaronder toeleveranciers) die al dan niet op verzoek van verkoper bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken;
 • bedrijfsstoring, staking, faillissement, surséance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van verkoper in de meest ruime zijn van het woord.
8.3       Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten
            nakomen.  
8.4       In geval van tijdelijke overmacht is verkoper gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering lang er dan zes maanden duurt, kunnen partijen (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de koper ter zake van het reeds door verkoper uitgevoerde deel van de overeenkomst. In geval van blijvende overmacht is verkoper gerechtigd de overeenkomst met koper terstond buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper is ter zake jegens koper niet aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
8.5       Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is verkoper bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9          Intellectuele eigendomsrechten
9.1.      Alle door verkoper aan de koper ter beschikking gestelde documenten en gegevens
(zoals tekeningen, berekeningen, etc.) zijn door verkoper met zo groot mogelijke
zorgvuldigheid opgesteld. De koper dient genoemde documenten en gegevens te controleren. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit afwijkingen tussen de door verkoper verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie
9.2       Tenzij uitdrukkelijk anders met de koper is overeengekomen behoudt verkoper alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op alle aan de wederpartij verstrekte documenten en gegevens, tekeningen, betekeningen, modellen en overige documentatie.
9.3       Het is de koper uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden te beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.

10        Betaling
10.1     Betaling door de koper dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden door overmaking op een door verkoper aan te geven rekeningnummer, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Kortingen/ kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de koper, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2     Indien de koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is koper van rechtswege in verzuim en is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie over het openstaande factuurbedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geld, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Blijft koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke, dan worden - onverminderd enig ander aan verkoper toekomend recht - alle bij verkoper openstaande vorderingen direct opeisbaar.
10.3     Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke (buiten)gerechtelijke kosten die verkoper ter zake incassering van de vordering(en) op de koper moet maken, voor rekening van koper, onverminderd de verkoper overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd en eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten. Onder de incassokosten de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
10.4     De door de koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.5     Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper (aanvullende) zekerheid te
verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de koper jegens verkoper uit hoofde van met verkoper gesloten overeenkomst(en). Indien koper in gebreke blijft met de verstrekking van de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling, vervalt de leveringsplicht van verkoper onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten.

11        Monsters en modellen
Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts
als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 

Contactgegevens

LaadpaalLoket.nl
Magelheanstraat 2
7825VK Emmen

+31(0)591 74 50 95
info@laadpaalloket.nl

Kijk ook eens naar

Solarsunroofs
Warmteloket
 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies